Novice


BREXIT in ISPM15 - leseni pakirni material in palete

BREXIT in ISPM15 - leseni pakirni material in palete

Še vedno ni jasno, kako se bo Brexit izvedel in predvsem ne, kdaj. Negotovost v industriji, trgovini in logistiki je velika – ne samo v Združenem kraljestvu samem, ampak tudi v celotni Evropski uniji.

Britansko ministrstvo za kmetijstvo in podeželske zadeve (DEFRA) je sporočilo, da v kolikor bo Združeno kraljestvo zapustilo EU brez sporazuma, bo morala vsa lesena embalaža, vključno s paletami, zaboji, kartoni, koluti za kable in cevmi-tuljavami, ki se bo prenašala med Združenim kraljestvom in EU, ustrezati strogim zahtevam mednarodnega standarda in ukrepom za zaščito rastlinstva štev. 15 (ISPM15), ter bo tudi podvržena uradnim kontrolam.

To pomeni, da bo vsa lesena embalaža in palete na meji EU in UK kontrolirane zastran spoštovanja določil ISPM15. To bo lahko problematično za uporabnike palet v zaprtih poolih, katerih nosilci tovora se večinoma uporabljajo znotraj mej EU in praviloma niso tretirani skladno z ISPM15.

In poleg samega problema Brexit-a bo nastal še nov problem, ker Združeno kraljestvo nima zadostnega števila toplotnih komor, da bi lahko v kratkem času pokrile praznino med toplotno tretiranimi in netretiranimi paletami.

Rešitev zatorej je, uporabljati je treba EPAL palete, kajti le-te so že od leta 2010 vedno tretirane skladno s predpisi ISPM15.

V portfelju EPAL-a se poleg Euro standardne palete med ostalimi nahaja tudi standardizirana paleta EPAL 3 (1.000mm x 1.200 mm), katera ustreza dimenzijam lesenih palet, ki so v uporabi v UK.

Uporabniki EPAL-palet so na Brexit najbolje pripravljeni.

Izjemen rezultat v 2018: skupno proizvedeno in popravljeno 121,8 mio EPAL nosilcev tovora

Izjemen rezultat v 2018: skupno proizvedeno in popravljeno 121,8 mio EPAL nosilcev tovora

EPAL zaklučuje tretje leto zapovrstjo z zelo dobrim rezultatom preko 100 milijonov proizvedenih in popravljenih EPAL nosilcev tovora – standardiziranih paletVir: EPAL, https://www.epal-pallets.org

EPAL je v letu 2018 ponovno dosegel razveseljiv rezultat z 121,8 milijonov proizvedenih in popravljenih EPAL nosiltev tovora. V primerjavi s prejšnjim letom pomeni to povečanje za plus 5,2% (2017 skupno 115,8 Mio. kosov). Če obravnavamo proizvodnjo in popravilo ločeno, je bilo v letu 2018 izdelano skupno 93,9 Mio EPAL nosilcev tovora, t.j. 6,3% več kot v letu 2017. Indeks popravila ostaja kot lansko leto stabilen s 27,5 Mio kosov. Izstopajoče je povečanje proizvodnje EPAL jeklenih boks palet v letu 2018: s 408.076 proizvedenih jeklenih boks palet je bil rezultat v primerjavi z letom 2017 višji za plus 30%.

Christian Kuhnhold, CEO EPAL-a: "Zahvaljujoč intenzivnemu delu vseh pridobiteljev EPAL licence, toda tudi stabilnemu in na splošno močnemu povpraševanju na področju FMCG (blago široke potrošnje) ter v industriji dobaviteljev polizdelkov za avtomobilsko proizvodnjo, je bil tudi pri EPAL-u ustrezen pozitiven razvoj. Na tej osnovi se bo EPAL močno trudil obravnavati vse teme in zagotavljati nakladalne pripomočke na takšen način, da se bo prost in svoboden pool za izmenjavo standardiziraniih nosilcev tovora še bolje razvijal. To zadeva nadaljnji razvoj obstoječih nosilcev tovora, n.pr. inteligentne EPAL-palete, ali upeljavo novih nosilcev tovora na trg, kot so neodvisno kontrolirane EPAL CP-palete."

Že skoraj 30 let so EPAL Euro palete osrednji del logistike, premikajo globalne tokove blaga in so neobhodno potrebne za varne in nemotene poteke zlasti v avtomatiziranih visokoregalnih skladiščih. Njihovo enormno število A- in B- kakovosti iz visokoregalnih skladišč skrbi za to, da je odprt svobodni pool za izmenjavo Euro palet najožja mreža vseh poolov za izmenjavo. Uporabniki EPAL Euro palet profitirajo s prednostmi odprtega poola, ki z EPAL sistemom, katerega temelji so permanentna razpoložljivost in globalna izmenljivost, tvori transparetnost stroškov in pogodbeno neodvisnost.

EPAL sistem je dopolnjen z EPAL-DNK, kateremu v jedru pripada enotno mednarodno normiranje, neodvisno zagotavljanje kakovosti ter pravni pregon pri ponarejenih paletah. Ekološka odgovornost in trajnost sta nadaljnji jedri našega DNK.

Zahvaljujoč večkratni ponovni uporabi EPAL palete v odprtem poolu je mogoče znižati stroške v logistiki in emisije CO2. EPAL palete je mogoče popraviti z majhnimi stroški materiala in energije in jih na koncu življenjskega ciklusa v celoti reciklirati.

Evropska uredba o trgovanju z lesom (EU Timber Regulation) - EUTR

Evropska uredba o trgovanju z lesom (EU Timber Regulation) - EUTR

Evropska uredba o trgovanju z lesom (EU Timber Regulation) - EUTR


Zaradi aktualnih razlogov opozarjamo na 
Uredbo EU o trgovanju z lesom - EU Timber Regulation (EUTR) - Uredba (EU) št. 995/2010, ki je vstopila v veljavo že v letu 2013. 
Povezava: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32010R0995 

Uredba prepoveduje uvoz ilegalno posekanega lesa v Evropsko unijo in prav tako trgovanje z ilegalno posekanim lesom v Evropski uniji. Enako velja tudi za izdelke iz lesa iz ilegalno posekanega lesa, torej tudi za palete iz lesa.
Uredba EUTR velja neposredno v vseh državah Evropske unije, ne da bi jo bilo potrebno prenesti v nacionalni zakon. Vendarle pa so najbrž vse države v EU izdale zakonske regulative, ki služijo uresničevanju EUTR. Ti zakoni (n.pr. v Nemčiji Zakon za varstvo trgovanja z lesom) grozijo za primer kršitev določil EUTR ali kršitev Smernice za urejanje dolžnosti o skrbnosti (Uredba (EU) št. 607/2012 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1549712890313&uri=CELEX:32012R0607 ) z občutnimi denarnimi kaznimi ali celo z zapornimi kaznimi ter z zasegom dobave. Posebne dolžnosti o skrbnosti veljajo za udeležence na trgu in trgovce, vendar pa so različno oblikovane.

Udeleženci na trgu v smislu Uredbe so podjetja ali osebe, ki prvič vnesejo les ali produkte iz lesa v promet na notranji trg EU. Trgovci so kupci in predelovalci, ki les in produkte iz lesa sami ne uvažajo v EU, ampak ga kupujejo v EU, les nato nadalje predelujejo in produkte ali kupljene produkte iz lesa prodajajo naprej.

Na straneh EPAL-a so kot udeleženci na trgu prizadeti tisti pridobitelji licence, ki
• kot proizvajalci ali popravljalci uvažajo les iz nečlanic EU in ga uporabljajo za izdelavo ali popravilo EPAL-palet;
• kot proizvajalci, popravljalci ali trgovci uvažajo nove EPAL-palete ali druge palete iz držav nečlanic EU, da bi le-te prodajale v EU.

Kot trgovec v smislu Uredbe so prizadeti tisti pridobitelji licence, ki
• od drugih oseb ali podjetij pridobijo les ali EPAL-palete, ki so bile že poprej uvožene iz tretjih držav v EU.

V Nemčiji kontrolira spoštovanje EUTR Zvezna inštitucija za kmetijstvo in prehrano (BLE). Seznam vseh nacionalnih oblasti v EU-državah najdete na spletni strani:
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/LIST%20of%20CAs%20(EUTR)%20%20updated%20 08JAN2019.pdf

V Nemčiji je pristojna inštitucija BLE v minulih mesecih v sodelovanju s carinskimi organi pričela s očitnimi postopki kontroliranja uvoza lesa in palet iz vzhodnoevropskih držav, ki ne štejejo k EU (Ukrajina, Belorusija, Rusija), kajti obstoji sum ilegalne sečnje lesa v teh državah. S temi postopki so prizadeti tudi posamični EPAL – pridobitelji licence.

Za preprečitev kazni so udeleženci na trgu dolžni uporabljati „ Regulativo o dolžnosti skrbnosti " (Due Diligence Sys- tem) in to uporabo dokumentirati: Ta Regulativa o dolžnostih skrbnosti sestoji iz treh delov:
• del 1: dostop do informacij: veriga dobaviteljev/dobav, vrsta in količina lesa ali izdelkov iz lesa, država izvora ali regije, dokument o spoštovanju veljavnih pravnih predpisov
• del 2: ocena rizika: presoja informacij in ocena rizika, da les izvira iz ilegalne sečnje;
• del 3: zmanjšanje rizika: če je ocena rizika nejasna ali negativna, je treba izvesti nadaljnje preverbe in ukrepe.

Izvedba vseh treh delov Regulative o dolžnostih skrbnosti mora biti opravljena pisno in dokumentirana. Manjkanje dokumentacije predstavlja samobitno kršitev določil EUTR.

Pravnik EPAL-a, g. Bernd Doerre poroča: „Pogosto je mogoče v primeru kontrole zelo hitro priskrbeti potrebne dokumente. Presoja pa nato po pravilu pripelje do rezultata, da ni bil podan nobeden večji riziko, da bi les ali lesni produkti izvirali iz ilegalne sečnje lesa. Vendarle se v teh primerih praviloma izreče denarna kazen zaradi manjkajoče dokumentacije iz Regulative o dolžnostih skrbnosti."

Drugače kot udeleženci na trgu pa trgovci niso dolžni izvajati nobene Regulative o dolžnostih skrbnost. Vsekakor pa so dolžni, da nazaj sledijo in dokumentirajo verige dobave („chain of custody") od udeležencev na trgu do dobaviteljev lesa oz. proizvajalcev in da dokumentirajo, da les in lesni produkti ne izvirajo iz illegalne sečnje.

Nadaljnje informacije k Uredbi EUTR in iz nje rezultirajoče obveznosti pridobiteljev licence EPAL pridobite pri nacionalnih oblasteh. Kot priloga je priložen seznam z mnogimi linki spletnih strani, kjer lahko dobite nadaljnje in deloma podrobnejše informacije. V kolikor imate konkretna vprašanja v zvezi z EUTR in EPAL-paletami, se lahko vedno obrnete na EPAL ali na vaš EPAL Nacionalni komite.

Priloga-dodatek: Spletne strani z informacijami k EUTR
1 Zakoni in smernice / Laws and guidelines / Lois et directives

1.1 European Timber Regulation (EUTR) [Regulation (EU) No 995 / 2010]
• All languages / alle Sprachen / Toutes les langues: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:32010R0995
• EUTR (DE): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32010R0995
• EUTR (EN): Obligations of operators who place timber and timber products on the market https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0995&from=EN
• EUTR (FR): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0995&from=EN

1.2 European Timber Regulation (EUTR) [Regulation (EU) No 607 / 2012]
Commission Implementing Regulation (EU) No 607/2012 of 6 July 2012 on the detailed rules concerning the due diligence system and the frequency and nature of the checks on monitoring organisations as pro- vided for in Regulation (EU) No 995/2010 of the European Parliament and of the Council laying down the obligations of operators who place timber and timber products on the market Text with EEA relevance
• All languages / alle Sprachen / Toutes les langues:https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1549712890313&uri=CELEX:32012R0607
• (DE): Bestimmungen fur die Sorgfaltspflichtregelung und die Haufigkeit und Art der Kontrollen der Uberwachungsorganisationen gemaG der Verordnung (EU) Nr. 995/2010 des Europaischen Parlaments und des Rates uber die Verpflichtungen von Marktteilnehmern, die Holz und Holzerzeugnisse in Verkehr bringen - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0607&qid=154971289 0313&from=EN
• (EN): Rules concerning the due diligence system and the frequency and nature of the checks on monitoring organisations as provided for in Regulation (EU) No 995/2010 of the European Parliament and of the Council laying down the obligations of operators who place timber and timber products on the market - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0607&qid=154971289 0313&from=EN
• (FR): Modalites d'application relatives au systeme de diligence, ainsi qu'a la frequence et a la nature des con- troles a effectuer aupres des organisations de controle conformement au reglement (UE) no 995/2010 du Parlement europeen et du Conseil etablissant les obligations des operateurs qui mettent du bois et des produits derives sur le marche - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0607&qid=154971289 0313&from=EN

1.3 European Timber Regulation (EUTR) [EU C (2016) 755]
Commission Notice of 12.2.2016: Guidance Document for the EU Timber Regulation (EUTR) (Non-Paper !):
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3Z2016/EN/C-2016-755-F1-EN-MAINPART-1.PDF
http://ec.europa.eu/environment/eutr2013/

2 Behorden und Organisationen / Authorities and organizations / Autorites et organisations

• European Commission (Environment):
http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

• European Forest Institute (EFI):
https://www.efi.int/

• NEPCon (Baltikum)
https://www.nepcon.org/about-us

• Liste der Behorden der EU-Lander (National authorities)
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/LIST%20of%20CAs%20(EUTR)%20%20updated%20 08JAN2019.pdf

• Liste der Uberwachungsorganisationen (Monitoring Organisations)
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/List_of_recognised_MOs.pdf


3 Formulare

• (DE) Muster einer Riskobewertung https://bfw.ac.at/cms_stamm/Bundesamt/PDF/Muster_Risikobewertung_EUTR.pdf
• (EN) Template of Supplier Audit Report (NEPCon): https://eu10.salesforce.com/sfc/p/#b0000000J8DB/a/0X000000goM5/WZjKJJvYG 6Pb_WrI_fEXqDmF. y9RLhyEWts_wzQXV9k

4 Informationen / Downloads

4.1 DE
• Bundesanstalt fur Landwirtschaft und Ernahrung (BLE):
https://www.ble.de/DE/Themen/Wald-Holz/HandelHolz/handel-holz_node.html
https://www.ble.de/SharedDocs/Downloads/DE/Wald-Holz/Europaeische_Holzhandelsverordnung. pdf?-blob=publicationFile&v=3
https://www.ble.de/SharedDocs/Downloads/DE/WaldHolz/Leitlinien_de.pdf;jsessionid=F4DEAB-FCF0259A74FC6B6DF13E3045B0.2_cid325?blob=publicationFile&v=1

• Bundesamt fur Wald
https://bfw.ac.at/db/bfwcms.web?dok=9390

4.2 EN
• European Commission
http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm http://ec.europa.eu/environment/eutr2013/index_en.htm

• European Timber Trade Federation:
http://www.ettf.info/eutimber-regulation
http://www.ettf.info/sites/default/files/ettf_due-diligence-systemdocument_dec2012.pdf
http://www.timbertradeportal.com/en/

• European Forest Institute (EFI) / EUFLEGT Facility):
http://www.euflegt.efi.int/web/flegt-licence/home
http://www.euflegt.efi.int/documents/10180/23369/EU+Timber+Regulation+Frequen tly+As-ked+Questions+-Due+diligence%2C%20certification+and+enforcement+of+the+EU+Timber+Regu- lation/be050a22-c9ee-497b-bb33-95b2f0e7ff12

• FEFPEB:
https://www.fefpeb.eu/wooden-packaging/legality
https://www.fefpeb.eu/cms/files/EUTR/fefpeb-overview-concerning-the-eu-timberregulation-fi-nal-version-29-july-2014.pdf

• Sustainable Procurement of Forest Products:
http://sustainableforestproducts.org/

• Government of Malta:
https://agriculture.gov.mt/en/agric/Pages/Regulatory%20Section/EUTimberRegulati on.aspx

4.3 FR
https://agriculture.gouv.fr/le-reglement-sur-le-bois-de-lunion-europeenne


Kontinuirana rast proizvodnje EPAL palet v Sloveniji v letu 2018

Kontinuirana rast proizvodnje EPAL palet v Sloveniji v letu 2018

Kontinuirani trend rasti EPAL-palet v minulih petih letih, odkar je blagovna znamka „EPAL v ovalu“ vžgana na vseh štirih kockah, je edinstvena zgodba o uspehu zgrajena na kakovosti, varnosti in trajnosti. Kakovost in varnost EPAL Euro palet temelji in se opira na tri stebre: mednarodna enotna standardizacija, stalno in nenehno zagotavljanje kakovosti v obliki neodvisnih in nenajavljenih kontrol obratov za proizvodnjo in popravilo, ter pravni pregon manj vrednih ponarejenih palet.

Leto 2018 je za EPAL Nacionalni paletni komite SIPAL bilo bolj uspešno kot leto 2017. Izdelano je bilo skupaj 394.157 lesenih EPAL/EPAL palet kar je bilo v primerjavi z letom 2017 za 16.604 palet več ali + 4,4 %. Po tipih palet je bilo izdelano:
- EPAL 1 Euro - 393.527 palet in
- EPAL 3 - 630 palet.

Standardiziranih CP palet za kemijsko industrijo (9 tipov) nismo izdelovali.

Prognoza nadaljnjega povečanja obsega proizvodnje/popravila v letu 2019 je optimistična. Konec leta 2018 sta pridobila EPAL licenco eden popravljalec in eden trgovec, nadaljnji popravljalec je v fazi pridobitve licence.

Trenutno ni registriranega in licenciranega izdelovalca/popravljalca standardiziranih jeklenih EPAL/EPAL boks palet. Tako proizvodnje in popravila jeklenih boks palet v letu 2018 ni bilo.

 

 

 Novi CEO pri EPAL-u

CHRISTIAN KÜHNHOLD, novi CEO pri EPAL-u

 

Novi CEO (Chief executiv officer) pri EPAL - u Christian Kühnhold ima dolgoletne izkušnje. Zadnjih 13 let je bil CEO v družbi PAKi Logistics GmbH in član Predsedstva skupine Faber Halbertsma Groep B.V. V tem okviru je bil pred 6 leti sopobudnik za ustanovitev družbe IPP Germany GmbH, katero je od takrat tudi razvijal. 

Sedaj se posveča novim izzivom. Oktobra je prevzel odgovornost za Generalni sekretariat EPAL-a. Tega je v zadnjih letih vodil Martin Leibrandt, ki je GS organiziral na dobri poti in je predlagal mnogo novih projektov. 

„Christian Kühnhold izvrstno pozna paletni trg in management odprtega Poola na mednarodni ravni“, je poudaril Robert Holliger, predsednik Evropskega paletnega združenja - European Pallet Association (EPAL) e.V. 

V Predsedstvu mednarodnega združenja so prepričani, da bo EPAL-u dal pomembne impulze za nadaljnji uspešni razvoj. Cilj je, Euro paleto pod blagovno znamko EPAL še nadalje krepiti, pospešiti razširitev na nove trge in etablirati nadaljnje nove produkte. 

Aktualen je zelo pomemben novi projekt iPAL, v okviru katerega bo Euro paleta v sodelovanju s Fraunhof-Institutom za blagovne tokove in logistiko IML opremljena z inteligenco, da bi na tej osnovi razvijali nove poslovne modele.

 

SIPAL na INPAK-u 2018 v Gornji Radgoni

SIPAL na INPAK-u 2018 v Gornji Radgoni

EPAL Nacionalni paletni komite Slovenije SIPAL se je uspešno predstavil na 21. mednarodnem sejmu embalaže, tehnike pakiranja in logistike v Gornji Radgoni od 25. do 30. avgusta 2018 - INPAK 2018Že tretjič se je SIPAL predstavil in razstavljal na samostojnem 21. strokovnem mednarodnem sejmu INPAK z izvirnim razstavnim prostorom postavljenim iz EPAL palet. INPAK se je odvijal v okviru 56. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA s 1.840 razstavljalci iz 32 držav in s preko 120.000 obiskovalci.

INPAK je mednarodni, bienalni sejem embalaže, tehnike pakiranja in logistike, ki ponuja priložnost za srečanja s ciljnimi poslovnimi partnerji ter nagovor najširše množice končnih uporabnikov standardiziranih nosilcev tovora – EPAL palet. Sejem omogoča, da se neposredno nagovori potencialne odjemalce EPAL palet, katerim se predstavijo možnosti za večjo storilnost in prihranke na področjih transporta, skladiščenja in logistike, ter trajnostna in ekološka načela celotnega življenjskega ciklusa lesene standardizirane EPAL palete.

Za Nacionalni paletni komite SIPAL je bil ta sejem ponovno izziv in s poudarki na vsestranskem informiranju uporabnikov s prednostmi in kakovostjo standardiziranih EPAL Euro in drugih EPAL palet. Izmenljivost, označevanje-oznake, kriteriji izmenljivosti, značilnosti kakovosti EPAL palete, klasifikacija izmenljivih palet glede njihove posebne uporabe, ponaredki, licencirano popravilo, pooling sistem itd. – vse to in še mnogo več je predstavljal repertoar vprašanj in odgovorov, ki so aktualna tako za osebje, ki s paletami manipulira, kot tudi za tiste odgovorne osebe v podjetjih, ki odločajo glede paletizacije v logistiki. Ne malo je bilo vprašanj o možnosti in načinu pridobitve EPAL-licence za proizvodnjo/popravilo EPAL Euro palet, saj je v Sloveniji mogoča proizvodnja/popravilo standardnih EPAL palet samo pod licenco EPAL-a. Tu pa je bilo seveda pomembno še ravnanje s paletami kot odpadno embalažo.

Pri obiskovalcih je v razstavnem prostoru vzbudila veliko zanimanja ekskluzivno razstavljena 3 – delna sedežna garnitura sestavljena iz EPAL palet. Poleg vprašanj kje kupiti EPAL palete in o trendu izdelave različnega pohištva in opreme iz palet, so skladno z njihovimi idejami dobili potrebne informacije o možnosti naročila in nabave pri licenciranih članih NPK SIPAL.

Z obiskom razstavnega prostora s strani številnih obiskovalcev iz stroke smo pridobili dobre izkušnje, tudi neposredni kontakti in razgovori so bili ustrezni. Še vedno pa ostaja velika potreba po informiranju in usposabljanju uporabnikov EPAL palet v zvezi pooling sistema, razpoznavanju izmenljive palete in same izmenljivosti le-te.

EPAL – Nacionalni komite Slovenije SIPAL je že več kot 22 let član Evropskega paletnega združenja EPAL in združuje slovenske proizvajalce/popravljalce standardiziranih EPAL Euro in drugih palet z EPAL zagotovljeno kakovostjo.

Zasedanje predsedstva in Skupščine članov EPAL-a v Ljubljani, 2018

Zasedanje predsedstva in Skupščine članov EPAL-a v Ljubljani, 2018

Predsedstvo EPAL-a in predstavniki vseh Nacionalnih komitejev European Pallet Association e.V. (EPAL) – Evropskega paletnega združenja e.V. so po 11 letih že tretjič zasedali v Ljubljani dne 28. in 29. junija 2018. Redno zasedanje Predsedstva se je odvijalo 28. junija, Skupščina članov pa naslednji dan 29. junija.

Zasedanje Skupščine članov EPAL-a se izvaja vsako leto vedno v drugi državi članici združenja EPAL, ki zagotavlja po vsem svetu kakovost EPAL-palet. Skupščina članov je iz svoje sredine izvolila dva nova člana v Predsedstvo kot zastopnika držav: Tatyano Sargsyan, iz EPAL Nacionalnega komiteja Baltiških držav in Rubena Huta, ki zastopa nizozemski Nacionalni komite NEDERPAL.

Zasedanji sta se odvijali v hotelu UNION v Ljubljani, kjer so bili podani vsi pogoji za organiziranje mednarodne konference z vso potrebno infrastrukturo kot so prevajalske kabine, ozvočenja in komunikacijska sredstva v prostoru samem.

Odvijanje konferenc je potekalo brezhibno in vodstvo EPAL-a ter predstavniki Nacionalnih komitejev so bili glede izvedbe izjemno zadovoljni. Zlasti jih je očarala Ljubljana, kjer so si lahko pobližje ogledali staro mestno jedro, grad in uživali na kratki vožnji po Ljubljanici.


EPAL CP palete: testiranje s strani vodilnega proizvajalca polimerov Covestro

EPAL CP palete: testiranje s strani vodilnega proizvajalca polimerov Covestro

Covestro, globalni proizvajalec polimerov, kot prvo veliko kemijsko podjetje namerava uvesti kot nosilce tovora nove EPAL-CP palete. Pred začetkom uporabe bodo novo licencirane EPAL-CP palete poskusno testirali na proizvodnih lokacijah Covestra v Evropi.

Več v pripetem dokumentu.

Interaktivna paleta - nosilec tovora v prihodnosti

Interaktivna paleta - nosilec tovora v prihodnosti

Inštitut Fraunhofer IML in Evropsko paletno združenje - European Pallet Association e.V. (EPAL) - sta  v najnovejšem podjetniškem laboratoriju v Dortmundu razvila nosilce tovora prihodnosti. Prvi primer uporabe za interaktivno paleto sta partnerja predstavila javnosti na sejmu LogiMAT 2018 - mednarodnem strokovnem sejmu za rešitve v intralogistiki in procesnem menagementu.

Več si preberite v pripetem dokumentu.

EPAL Academy Webinar - interaktivni izobraževalni program

EPAL Academy Webinar - interaktivni izobraževalni program

EPAL Akademija z novim formatom spletnega izobraževanja  "Webinar" ubira  nova pota interaktivnega izobraževanja preko spleta (seminarji, predstavitve, vprašanja in odgovori v živo preko spleta).


Vsebine bodo naravnane tako na EPAL-licencirane 
proizvajalce in popravljalce kakor tudi na eksperte v logistiki in druge zainteresirane. S tem, da je Webinar ponujen na širokemu krogu uporabnikov v gospodarstvu, organizatorji pričakujejo napeto izmenjavo mnenj po koncu vsakega Webinara.

Cilj prve serije Webinar je, podati pregled novitet, možnosti in nakazati nasvete za prakso, da bi 
se ravnanja in management s paletami oblikovala brez stresa in z minimalnim stroški. V ta namen so planirani kratka, komprimirana 30-minutna predavanja, katerim nato sledi 15 do 20- minutna konferenca z vprašanji in odgovori. V konferenci z vprašanji in odgovori lahko udeleženci postavljajo vprašanja in dobijo odgovore interaktivno. Webinarji se bodo odvijali vsakokrat v četrtek med 11:00 in 12:00 uro.

Za več informacij in predvidene termine prvih sedem Webinarjev kliknite na pripet dokumet.