Nacionalni paletni komite Slovenije

Novice


Evropska uredba o trgovanju z lesom (EU Timber Regulation) - EUTR

Evropska uredba o trgovanju z lesom (EU Timber Regulation) - EUTR


Zaradi aktualnih razlogov opozarjamo na 
Uredbo EU o trgovanju z lesom - EU Timber Regulation (EUTR) - Uredba (EU) št. 995/2010, ki je vstopila v veljavo že v letu 2013. 
Povezava: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32010R0995 

Uredba prepoveduje uvoz ilegalno posekanega lesa v Evropsko unijo in prav tako trgovanje z ilegalno posekanim lesom v Evropski uniji. Enako velja tudi za izdelke iz lesa iz ilegalno posekanega lesa, torej tudi za palete iz lesa.
Uredba EUTR velja neposredno v vseh državah Evropske unije, ne da bi jo bilo potrebno prenesti v nacionalni zakon. Vendarle pa so najbrž vse države v EU izdale zakonske regulative, ki služijo uresničevanju EUTR. Ti zakoni (n.pr. v Nemčiji Zakon za varstvo trgovanja z lesom) grozijo za primer kršitev določil EUTR ali kršitev Smernice za urejanje dolžnosti o skrbnosti (Uredba (EU) št. 607/2012 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1549712890313&uri=CELEX:32012R0607 ) z občutnimi denarnimi kaznimi ali celo z zapornimi kaznimi ter z zasegom dobave. Posebne dolžnosti o skrbnosti veljajo za udeležence na trgu in trgovce, vendar pa so različno oblikovane.

Udeleženci na trgu v smislu Uredbe so podjetja ali osebe, ki prvič vnesejo les ali produkte iz lesa v promet na notranji trg EU. Trgovci so kupci in predelovalci, ki les in produkte iz lesa sami ne uvažajo v EU, ampak ga kupujejo v EU, les nato nadalje predelujejo in produkte ali kupljene produkte iz lesa prodajajo naprej.

Na straneh EPAL-a so kot udeleženci na trgu prizadeti tisti pridobitelji licence, ki
• kot proizvajalci ali popravljalci uvažajo les iz nečlanic EU in ga uporabljajo za izdelavo ali popravilo EPAL-palet;
• kot proizvajalci, popravljalci ali trgovci uvažajo nove EPAL-palete ali druge palete iz držav nečlanic EU, da bi le-te prodajale v EU.

Kot trgovec v smislu Uredbe so prizadeti tisti pridobitelji licence, ki
• od drugih oseb ali podjetij pridobijo les ali EPAL-palete, ki so bile že poprej uvožene iz tretjih držav v EU.

V Nemčiji kontrolira spoštovanje EUTR Zvezna inštitucija za kmetijstvo in prehrano (BLE). Seznam vseh nacionalnih oblasti v EU-državah najdete na spletni strani:
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/LIST%20of%20CAs%20(EUTR)%20%20updated%20 08JAN2019.pdf

V Nemčiji je pristojna inštitucija BLE v minulih mesecih v sodelovanju s carinskimi organi pričela s očitnimi postopki kontroliranja uvoza lesa in palet iz vzhodnoevropskih držav, ki ne štejejo k EU (Ukrajina, Belorusija, Rusija), kajti obstoji sum ilegalne sečnje lesa v teh državah. S temi postopki so prizadeti tudi posamični EPAL – pridobitelji licence.

Za preprečitev kazni so udeleženci na trgu dolžni uporabljati „ Regulativo o dolžnosti skrbnosti " (Due Diligence Sys- tem) in to uporabo dokumentirati: Ta Regulativa o dolžnostih skrbnosti sestoji iz treh delov:
• del 1: dostop do informacij: veriga dobaviteljev/dobav, vrsta in količina lesa ali izdelkov iz lesa, država izvora ali regije, dokument o spoštovanju veljavnih pravnih predpisov
• del 2: ocena rizika: presoja informacij in ocena rizika, da les izvira iz ilegalne sečnje;
• del 3: zmanjšanje rizika: če je ocena rizika nejasna ali negativna, je treba izvesti nadaljnje preverbe in ukrepe.

Izvedba vseh treh delov Regulative o dolžnostih skrbnosti mora biti opravljena pisno in dokumentirana. Manjkanje dokumentacije predstavlja samobitno kršitev določil EUTR.

Pravnik EPAL-a, g. Bernd Doerre poroča: „Pogosto je mogoče v primeru kontrole zelo hitro priskrbeti potrebne dokumente. Presoja pa nato po pravilu pripelje do rezultata, da ni bil podan nobeden večji riziko, da bi les ali lesni produkti izvirali iz ilegalne sečnje lesa. Vendarle se v teh primerih praviloma izreče denarna kazen zaradi manjkajoče dokumentacije iz Regulative o dolžnostih skrbnosti."

Drugače kot udeleženci na trgu pa trgovci niso dolžni izvajati nobene Regulative o dolžnostih skrbnost. Vsekakor pa so dolžni, da nazaj sledijo in dokumentirajo verige dobave („chain of custody") od udeležencev na trgu do dobaviteljev lesa oz. proizvajalcev in da dokumentirajo, da les in lesni produkti ne izvirajo iz illegalne sečnje.

Nadaljnje informacije k Uredbi EUTR in iz nje rezultirajoče obveznosti pridobiteljev licence EPAL pridobite pri nacionalnih oblasteh. Kot priloga je priložen seznam z mnogimi linki spletnih strani, kjer lahko dobite nadaljnje in deloma podrobnejše informacije. V kolikor imate konkretna vprašanja v zvezi z EUTR in EPAL-paletami, se lahko vedno obrnete na EPAL ali na vaš EPAL Nacionalni komite.

Priloga-dodatek: Spletne strani z informacijami k EUTR
1 Zakoni in smernice / Laws and guidelines / Lois et directives

1.1 European Timber Regulation (EUTR) [Regulation (EU) No 995 / 2010]
• All languages / alle Sprachen / Toutes les langues: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:32010R0995
• EUTR (DE): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32010R0995
• EUTR (EN): Obligations of operators who place timber and timber products on the market https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0995&from=EN
• EUTR (FR): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0995&from=EN

1.2 European Timber Regulation (EUTR) [Regulation (EU) No 607 / 2012]
Commission Implementing Regulation (EU) No 607/2012 of 6 July 2012 on the detailed rules concerning the due diligence system and the frequency and nature of the checks on monitoring organisations as pro- vided for in Regulation (EU) No 995/2010 of the European Parliament and of the Council laying down the obligations of operators who place timber and timber products on the market Text with EEA relevance
• All languages / alle Sprachen / Toutes les langues:https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1549712890313&uri=CELEX:32012R0607
• (DE): Bestimmungen fur die Sorgfaltspflichtregelung und die Haufigkeit und Art der Kontrollen der Uberwachungsorganisationen gemaG der Verordnung (EU) Nr. 995/2010 des Europaischen Parlaments und des Rates uber die Verpflichtungen von Marktteilnehmern, die Holz und Holzerzeugnisse in Verkehr bringen - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0607&qid=154971289 0313&from=EN
• (EN): Rules concerning the due diligence system and the frequency and nature of the checks on monitoring organisations as provided for in Regulation (EU) No 995/2010 of the European Parliament and of the Council laying down the obligations of operators who place timber and timber products on the market - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0607&qid=154971289 0313&from=EN
• (FR): Modalites d'application relatives au systeme de diligence, ainsi qu'a la frequence et a la nature des con- troles a effectuer aupres des organisations de controle conformement au reglement (UE) no 995/2010 du Parlement europeen et du Conseil etablissant les obligations des operateurs qui mettent du bois et des produits derives sur le marche - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0607&qid=154971289 0313&from=EN

1.3 European Timber Regulation (EUTR) [EU C (2016) 755]
Commission Notice of 12.2.2016: Guidance Document for the EU Timber Regulation (EUTR) (Non-Paper !):
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3Z2016/EN/C-2016-755-F1-EN-MAINPART-1.PDF
http://ec.europa.eu/environment/eutr2013/

2 Behorden und Organisationen / Authorities and organizations / Autorites et organisations

• European Commission (Environment):
http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

• European Forest Institute (EFI):
https://www.efi.int/

• NEPCon (Baltikum)
https://www.nepcon.org/about-us

• Liste der Behorden der EU-Lander (National authorities)
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/LIST%20of%20CAs%20(EUTR)%20%20updated%20 08JAN2019.pdf

• Liste der Uberwachungsorganisationen (Monitoring Organisations)
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/List_of_recognised_MOs.pdf


3 Formulare

• (DE) Muster einer Riskobewertung https://bfw.ac.at/cms_stamm/Bundesamt/PDF/Muster_Risikobewertung_EUTR.pdf
• (EN) Template of Supplier Audit Report (NEPCon): https://eu10.salesforce.com/sfc/p/#b0000000J8DB/a/0X000000goM5/WZjKJJvYG 6Pb_WrI_fEXqDmF. y9RLhyEWts_wzQXV9k

4 Informationen / Downloads

4.1 DE
• Bundesanstalt fur Landwirtschaft und Ernahrung (BLE):
https://www.ble.de/DE/Themen/Wald-Holz/HandelHolz/handel-holz_node.html
https://www.ble.de/SharedDocs/Downloads/DE/Wald-Holz/Europaeische_Holzhandelsverordnung. pdf?-blob=publicationFile&v=3
https://www.ble.de/SharedDocs/Downloads/DE/WaldHolz/Leitlinien_de.pdf;jsessionid=F4DEAB-FCF0259A74FC6B6DF13E3045B0.2_cid325?blob=publicationFile&v=1

• Bundesamt fur Wald
https://bfw.ac.at/db/bfwcms.web?dok=9390

4.2 EN
• European Commission
http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm http://ec.europa.eu/environment/eutr2013/index_en.htm

• European Timber Trade Federation:
http://www.ettf.info/eutimber-regulation
http://www.ettf.info/sites/default/files/ettf_due-diligence-systemdocument_dec2012.pdf
http://www.timbertradeportal.com/en/

• European Forest Institute (EFI) / EUFLEGT Facility):
http://www.euflegt.efi.int/web/flegt-licence/home
http://www.euflegt.efi.int/documents/10180/23369/EU+Timber+Regulation+Frequen tly+As-ked+Questions+-Due+diligence%2C%20certification+and+enforcement+of+the+EU+Timber+Regu- lation/be050a22-c9ee-497b-bb33-95b2f0e7ff12

• FEFPEB:
https://www.fefpeb.eu/wooden-packaging/legality
https://www.fefpeb.eu/cms/files/EUTR/fefpeb-overview-concerning-the-eu-timberregulation-fi-nal-version-29-july-2014.pdf

• Sustainable Procurement of Forest Products:
http://sustainableforestproducts.org/

• Government of Malta:
https://agriculture.gov.mt/en/agric/Pages/Regulatory%20Section/EUTimberRegulati on.aspx

4.3 FR
https://agriculture.gouv.fr/le-reglement-sur-le-bois-de-lunion-europeenne


Fotogalerija